טובה בן ארי - Tova Ben Ari

המפקחת הארצית לזכויות ילדים ונוער / תלמידים במערכת החינוך בישראל

המפקחת הארצית לזכויות ילדים ונוער /  תלמידים במערכת החינוך בישראל.

תחום זכויות הילד/התלמיד הינו נושא שפותח ע"י טובה בן ארי במדינת ישראל 

בזכותה מצוין יום זכויות הילד.ה  בישראל .

טובה  קיבלה על עצמה תפקיד חלוצי, ראשון מסוגו במשרדי הממשלה, להיות פה ואוזן לזכויות התלמידים ולהוביל תשתית חינוכית רחבה, ברוח קורצ'אק אבי זכויות הילדים  וברוח אמנת זכויות הילד הבינלאומית  בכל רובדי מערכת החינוך במגזרים השונים.

בעבר, כיהנה כיועצת מנכ"לית משרד החינוך לזכויות ילדים ונוער במערכת החינוך

באמצעותה ובהובלתה הניעה טובה שינוי תודעתי במערכת החינוך, ברשויות המקומיות , באקדמיה, ובחברה כולה - לזכויות הילדים והנוער ומעמדם החיוני בחברה הישראלית.

בשנים האחרונות ממשיכה, מובילה ומחדדת הגב' בן ארי, את מהפכת המודעות לזכויות הילדה והילד. היא פיתחה תהליכים להנחלת ידע וביסוס חוקתי ואזרחי, תוך מציאת איזונים בחברה הישראלית בין ילדים ונוער למבוגרים, בהתייחס לעולמות של דת, לאום, מגדר ומגזר ומהם מגיעים הילדים ובני הנוער.


Chief Supervisor for Implementation of the Students' Rights Law

The field of child / student rights is a topic developed by Tova Ben Ari in the State of Israel Thanks to her, Children's Rights Day is celebrated in Israel. Tova has taken on a pioneering role, the first of its kind in government ministries, to be a listener and a speaker for student rights and lead a broad educational infrastructure, in the spirit of Korczak, the father of children's rights and in the spirit of the International Convention on the Rights of the Child. Previously, she served as an advisor to the Director General of the Ministry of Education for the rights of children and youth in the education system With her help and leadership, Tova started a change of consciousness in the education system, local authorities, academia, and the society as a whole - the rights of children and youth and their vital status In Israeli society. In recent years, Ms. Ben-Ari continus leading and sharpening the revolution in awareness of the rights of the child and the child. It has developed processes for imparting knowledge and establishing a constitutional and civic foundation, while finding balances in Israeli society between children, youth and adults, with regard to the worlds of religion, nationality, gender and sector and where the children and youth come from

דבר המפקחת הממונה על יישום חוק זכויות התלמיד

חוק זכויות התלמיד

אתר הממונה על יישום חוק זכויות התלמיד